احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی ورزشگاه شهید باکری منطقه ۱۹ تهران

تاریخ شروع پروژه : فروردین ۱۴۰۲

مجری : گروه ورزشی ایرانیان چمن

مرحله تسطیح مصالح زهکش لایه نهایی جهت نصب چمن مصنوعی

مرحله جدول کشی

مرحله پایانی غلطک زنی جهت شروع نصب چمن مصنوعی