پروژه احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی توسط ایرانیان چمن، مورخ آبان ۱۴۰۱ واقع در انتهای بلوار ارتش منازل مسکونی قمربنی هاشم. در این پروژه از چمن مصنوعی ورزشی دو رنگ استفاده شده است.