پروژه تعویض چمن مصنوعی ورزشی برای ورزشگاه صالحان واقع در منطقه ۱۷ تهران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

متراژ کار شده در این ورزشگاه ۳۸۰۰ متر مربع بوده و از نوع چمن ورزشی دو رنگ استاندارد با تاییدیه اداره توسعه اماکن ورزشی در اجرای این پروژه استفاده شده است.

مجری پروژه : ایرانیان چمن