نصب چمن مصنوعی ورزشی برای ورزشگاه شهید معتمدی

پروژه اجرای چمن مصنوعی برای ورزشگاه شهید معتمدی